Regulamin sklepu

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowym, działający pod adresem www.medivers.pl prowadzony jest przez MEDIVERS z siedzibą w Tychach przy ulicy Uczniowskiej 44, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Tychy pod numerem 32810. Firma jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 646-245-23-08, REGON 240270104.

2. Adres sklepu stacjonarnego

MEDIVERS
ul. Wąska 7
43-100 Tychy

tel. : +48 32 747 70 09
e-mail: kontakt@medivers.pl

II. Składanie zamówień

1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami zawierającymi podatek VAT i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem sklepu, telefonicznie lub drogą mailową.

3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu zostało zrealizowane prawidłowe, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru.

5. Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową oraz detaliczną, istnieje możliwości indywidualnego odbioru zakupionego towaru po wcześniejszym kontakcie.

III. Towary

Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie.
 

IV. Koszty i termin wysyłki

1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Koszty przesyłki pokrywa nabywca. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.

V. Płatności

1. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą VAT.

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24.pl lub przelewem na konto bankowe sklepu. 

VI. Procedura reklamacji

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych zawierać powinna niezbędne do jej rozpatrzenia dane (imię i nazwisko zamawiającego, oraz opis przedmiotu reklamacji.)

2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)). Termin ten jest terminem zawitym i liczy się od dnia wydania rzeczy.
(Wzór pisma o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość dostępny jest tutaj.)

3. Towar wykonany na indywidualne zamówienie nie podlega zwrotowi.

4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru.

VII. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Wraz z akceptacją regulaminu klient wyraża zgodę, aby właścicel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

VIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.  

2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)

3. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany w stosunku do konsumentów nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania i będą obowiązywały po 30 dniach od poinformowania kleinta droga elektroniczną.